Úvod
Novinky
Základní údaje
Naše projekty
Kariéra
Kontakt
 
Počítačové sestavy
  
Bezdrátový internet
ceník připojení
mapa pokrytí
parametry připojení
smlouva
všeobecné podmínky
Internetová televize
Servis IT
   

Všeobecné podmínky


1. Předmět Všeobecných podmínek – úvodní ustanovení
Společnost Daconet s.r.o., se sídlem Ot. Březiny 422, 250 82  Úvaly, IČ: 272 49 859, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, odd. C, vložka … poskytuje následující služby:
a) Prodej a servis výpočetní a komunikační techniky
b) Zprostředkování přístupu ke službách sítě Internet
c) Další internetové služby s přidanou hodnotou
d) Ostatní služby jinde nedefinované služby
 
2. Definice pojmů
2.1 Ceník služeb je dokument určující výši poplatků za poskytované služby uvedené v bodu 1. těchto všeobecných podmínek. Tyto služby dodává poskytovatel na základě Smlouvy.
2.2 Koncový bod služby je standardizované rozhraní na telekomunikačním zařízení poskytovatele, na které účastník připojuje svá zařízení.
2.3 Call centrum je specializované pracoviště poskytovatele, které přijímá objednávky služeb, poskytuje účastníkovi technickou podporu a přijímá jeho stížnosti na poskytování služeb.
V případě nefunkčnosti (stěhování, zrušení) call centra je účastníkovi sdělena kontaktní osoba, která je výše uvedenými záležitostmi pověřena poskytovatelem.
2.4 Kontaktní osoba smluvní strany je osoba, která zajišťuje přenos informací mezi oběma smluvními stranami, týkající se plnění smlouvy, a je oprávněna závazně jednat ve věcech podle Smlouvy. Oprávněný zástupce smluvní strany může písemně určit kontaktní osoby, stanovit oblasti, které jim náleží nebo pořadí, ve kterém mají být druhou stranou kontaktováni.
2.5 Místo účastníka je prostor účastníkem určený pro instalaci telekomunikačního zařízení poskytovatele uvedením adresy, budovy, podlaží a místnosti.
2.6 Oprávněný zástupce je osoba oprávněná smluvní stranou jednat a podepisovat Smlouvu včetně příloh.
2.7 Poskytovatel je společnost Daconet s.r.o. která poskytuje nebo zajišťuje poskytování telekomunikačních služeb v souladu s platnými právními předpisy dle smlouvy s účastníkem v rozsahu licencí, vydaných poskytovateli Českým telekomunikačním úřadem (dále jen ČTÚ )  a generálních licencí, ke kterým ČTÚ poskytovatele zaregistroval.
2.8 Služba je příslušná služba veřejná telekomunikační služba  uvedená v bodě 1 těchto Všeobecných podmínek a služby spojené s poskytování takové služby, dodávané poskytovatelem na základě Smlouvy. Parametry služby jsou uvedeny ve Smlouvě.
2.9 Smlouva je příslušná smlouva o poskytování veřejné telekomunikační služby, uzavřená mezi poskytovatelem a účastníkem včetně dodatků a příloh uvedených v těchto Všeobecných podmínkách. Poskytovatel a účastník, kteří spolu uzavřeli Smlouvu, se společně označují též jako smluvní strany.
2.10 Telekomunikační síť je veřejná telekomunikační síť dle definice zákona č. 151/2000 Sb., o telekomunikacích a o změně dalších zákonů, v platném znění, provozovaná držitelem telekomunikační licence, tj. poskytovatelem. Prostřednictvím této sítě je poskytována služba.
2.11 Účastník je uživatel služby, který je s poskytovatelem ve smluvním vztahu.
2.12 Uživatel je fyzická či právnická osoba, které je poskytována služba.
2.13 Veřejná telekomunikační služba je služba, jejíž poskytování spočívá zcela nebo z části v přepravě nebo směrování informací telekomunikačními sítěmi třetím osobám.
2.14 Žadatel je osoba, požadující prostřednictvím vyplněného formuláře poskytovatele, případně i jiným způsobem zřízení služby nebo technickou změnu poskytování služby.
 
3. Platnost a účinnost Smlouvy
3.1 Postup při uzavírání Smlouvy a smluvní vztahy mezi účastníkem a poskytovatelem se řídi právním řádem České republiky a to zejména zákonem č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, v platném znění a zákonem č. 151/2000 Sb., o telekomunikacích a o změně dalších zákonů, v platném zněni.
3.2 Smlouva nabývá platnosti a účinností dnem podpisu oprávněného zástupce poskytovatele a oprávněného zástupce účastníka, pokud se smluvní strany nedohodly jinak.
 
4. Práva a povinnosti smluvních stran
4.1 Poskytovatel je oprávněn:
požadovat po účastníkovi doložení údajů nezbytných pro uzavřeni Smlouvy
jednostranně měnit Všeobecné podmínky, Provozní podmínky veřejných telekomunikačních služeb a Ceník služeb.
omezit poskytování služby po nezbytné nutnou dobu ze závazných technických, provozních nebo zákonných důvodů.
změnit IP adresu, Veřejnou IP adresu z naléhavých technických důvodů i bez souhlasu účastníka, pokud je to nutné k řádnému poskytováni služby, přičemž na tuto změnu bude účastník předem upozorněn.
nepřijmout změnu smlouvy požadovanou účastníkem, pokud provedeni takové změny není technicky možné nebo se účastník takovou změnou snaží obejít některé ustanovení Smlouvy, zejména placení jednorázového poplatku v případě nedodržení minimální doby užívání služby ze strany účastníka.
4.2 Poskytovatel je povinen:
zřídit a poskytovat požadovanou službu v souladu se smluvními dokumenty každému, kdo o tuto službu požádá a souhlasí se všemi příslušnými podmínkami v těchto dokumentech.
umožnit účastníkovi seznámit se splatným zněním Všeobecných podmínek a
Ceníkem služeb
oznámit změnu Všeobecných podmínek předem účastníkovi ve lhůtě, která nebude kratší než 3 měsíce před účinností těchto změn.
realizovat přijatou změnu Smlouvy, požadovanou účastníkem oboustranně potvrzenou na příslušném Dodatku smlouvy, ve sjednané lhůtě.
udržovat své telekomunikační zařízení a telekomunikační infrastrukturu své sítě v takovém technickém a provozním stavu, aby služba byla poskytována v nejvyšší možné kvalitě.
odstraňovat poruchy nebo závady vzniklé na svém telekomunikačním zařízeni nebo své telekomunikační síti v souladu s článkem 6 těchto Všeobecných podmínek Poskytovatel neodpovídá za poruchy nebo závady vzniklé mimo své telekomunikační zařízení a svoji telekomunikační síť.
informovat účastníka o veškerých omezeních, přerušeních, změnách nebo
nepravidelnostech v poskytování služby, které jsou poskytovateli v dostatečném předstihu známy.
v případě stavebních úprav objektu spojených se zřízením služby zajistit
projektovou dokumentaci přípojného vedeni, nebo jiný nutný podklad pro jednáni účastníka s majitelem objektu účastníka.
4.3 Účastník je oprávněn:
užívat službu v souladu se Smlouvou
požádat o změnu Smlouvy
obracet se svými připomínkami a žádostmi na Call Centrum
uplatňovat reklamace proti rozsahu, kvalitě služby a účtované ceně.
4.4 Účastník je povinen:
užívat službu pouze způsobem, který je v souladu s příslušnými obecně závaznými právními předpisy, příslušnou Smlouvou, těmito Všeobecnými podmínkami, Provozními podmínkami veřejných telekomunikačních služeb, Technickou specifikací služeb, písemnými návody a pokyny poskytovatele.
řádně a včas hradit ceny za poskytnuté služby dle Smlouvy ve výši ceny platné v době podpisu Smlouvy.
nezneužívat připojení k telekomunikační síti, zejména využíváním k jiným než dohodnutým účelům a neprovádět bez osobní účasti nebo bez předchozího písemného souhlasu poskytovatele nastaveni, zapojeni, umístění a změny prostorového uspořádání zařízení poskytovatele mezi koncovými body služby proti stavu při zřízení.
zajistit, aby telekomunikační zařízení, které připojuje účastník do telekomunikační sítě poskytovatele, splňovala podmínky stanovené zvláštními právními předpisy. Účastník odpovídá za stav svých telekomunikačních zařízení, které připojuje na zařízení poskytovatele včetně nastaveni parametrů, pokud nebude stanoveno jinak.
zajistit písemný Souhlas. Pokud je účastník zároveň majitelem objektu, je podepsaná Smlouva i Souhlasem. Pokud je přípojné vedení pronajato poskytovatelem od třetí strany, je Souhlas použit pro potřeby jednám poskytovatele s třetí stranou. Pokud je přístupový okruh realizován pomocí bezdrátové technologie, účastník je povinen zajistit případně také souhlas jiných subjektů(jestliže je podle zákona vyžadován) s umístěním anténního systému v nebo na objektu a s případnými nezbytnými stavebními úpravami, které s montáži bezdrátové technologie souvisí. Hromosvodná soustava objektu musí odpovídat požadavkům ČSN, což musí být doloženo kopii platné zprávy o výchozí nebo periodické revizi hromosvodu. Pokud majitel objektu účastníka požaduje za umístění telekomunikačního zařízení jakoukoli formu finanční úhrady je tato úhrada povinností účastníka.
užívat dodatečně zavedené způsoby ochrany telekomunikační sítě, pokud je to ve prospěch účastníka nebo telekomunikační sítě poskytovatele.
písemně informovat poskytovatele (Call Centrum) po celou dobu účinnosti Smlouvy o změně svých identifikačních údajů, které jsou nezbytnými součástmi Smlouvy. Je-li účastník právnickou osobou nebo fyzickou osobou zapsanou v Obchodním rejstříku nebo v jiné zákonem upravené evidenci, je povinen oznámit poskytovateli veškeré změny v údajích jež jsou předmětem zápisu do Obchodního rejstříku nebo do jiné zákonem upravené evidence. Je-li účastník fyzickou osobou, je povinen oznámit poskytovateli změnu jména a adresy trvalého bydliště (pobytu). Dále je účastník povinen oznámit poskytovateli změnu fakturační adresy. Změny je účastník povinen oznámit poskytovateli nejpozději do 7 (sedmi) pracovních dnů ode dne, kdy taková změna nastala.
neprodleně ohlásit poskytovateli všechny sobě známé skutečnosti, které by mohly nepříznivě ovlivnit poskytování služby, zejména poruchy telekomunikační sítě a závady v poskytování služby.
zajistit v lokalitě účastníka všechny předpoklady, jež jsou potřebné pro řádné poskytování služby , zejména:
dát bezplatně k dispozici prostory ve svých budovách, v nichž mají být za účelem splněni Smlouvy instalována a provozována telekomunikační zařízení poskytovatele, a to na dobu trvaní Smlouvy včetně všech vedlejších plněni, zejména dostatečného příkonu, osvětlení a klimatizace, případně potřebné vyrovnávače napětí. Účastník tato zařízení umístí pouze v prostorách vhodných pro uvedené účely.
umožnit poskytovateli, připadne poskytovatelem pověřeným osobám, přístup k telekomunikačnímu zařízení poskytovatele umístěnému v prostorách účastníka za účelem oprav či údržby.
předávat pověřeným pracovníkům poskytovatele informace a podklady nezbytné pro jejich činnost.
zajistit součinnost s poskytovatelem při přípravě stavebních a instalačních činností pro instalaci, úpravu nebo deinstalaci technického zařízení poskytovatele souvisejícího s poskytovanou službou.
zajistit, aby po celou dobu poskytování služby telekomunikační zařízení poskytovatele umístěné u účastníka bylo napájeno výrobcem předepsaným zdrojem energie . Veškeré výdaje s tím spojené bude hradit účastník.
učinit opatření k tomu , aby v místě servisního zásahu byl zajištěn vstup do objektu pro servisní skupinu a případně i kvalifikovanou obsluhu pověřenou účastníkem k zajištění nutné součinnosti.
učinit opatřeni zabraňující nepovolaným osobám v manipulaci s telekomunikačním zařízením poskytovatele.
vrátit veškerá telekomunikační zařízení poskytovatele poskytnutá účastníkovi poskytovatelem při ukončeni smlouvy, popř. jednotlivé služby nebo na písemnou žádost poskytovatele.
uhradit poskytovateli veškeré náklady spojené s telekomunikačním zařízením nebo změnou služby, které musel poskytovatel vynaložit, protože účastník nesplnil podmínky stanovené pro tato zařízení či služby dle provozních podmínek veřejných telekomunikačních služeb.
předložit poskytovateli na jeho žádost doklady, potvrzující jeho důvěryhodnost a solventnost.
neumožnit využíváni poskytnutých služeb třetím osobám, pokud není ve Smlouvě stanoveno jinak.
zachovávat mlčenlivost o všech skutečnostech, o nichž se v souvislostí se Smlouvou seznámí, ledaže jsou to skutečností obecně známé nebo získá předem písemný souhlas poskytovatele s jejich zveřejněním, a to i po dobu 3 (tří) let po ukončení smluvního vztahu s poskytovatelem.
 
5. Cena služeb a platební podmínky
Ceny za poskytnuté služby a podrobnosti, týkající se způsobu jejich účtováni a placení, jsou uvedeny v příslušné Smlouvě nebo Ceníku služeb platném ke dni podpisu Smlouvy. Je-li cena uvedena ve Smlouvě, jedná se o cenu pevnou, která se mění jen se změnou Ceníku služeb. Platný Ceník služeb je účastníkovi k dispozici na www stránkách poskytovatele. Poskytovatel může požadovat zaplacení zálohy na poskytovanou službu.
Poskytovatel vystaví účastníkovi po skončeni zúčtovacího období, které činí jeden kalendářní měsíc (pokud se smluvní strany nedohodly jinak) základní vyúčtováni formou daňového dokladu / faktury k úhradě částky za služby poskytnuté v uvedeném zúčtovacím období takto:
jednorázové poplatky jsou účtovány poskytovatelem po dodání příslušného plněni účastníkovi do 7 dnů fakturačně či v hotovosti nebylo-li dohodnuto jinak
pravidelné poplatky za úplné zúčtovací období jsou účtovány zpětně k poslednímu dni zúčtovacího období včetně. Zúčtovací období u pravidelných poplatků je zpravidla období jednoho kalendářního měsíce
poplatky za provoz přístupu k Internetu jsou účtovány zpětně k poslednímu dni zúčtovacího období včetně.
pravidelné poplatky za provoz za neúplné zúčtovací období jsou vypočteny jako poplatek za jeden den zúčtovacího období násobený délkou neúplného zúčtovacího období. Poplatek za jeden den zúčtovacího období se vypočte jako 1/30 příslušné výše dohodnutého pravidelného poplatku popř. za poskytnuté služby či provoz.
pravidelné poplatky za poskytování přístupu k Internetu nebo přídavných služeb se začínají účtovat dnem zřízení nebo provedení změny příslušné služby.
poplatky za provoz resp. smluvní hovorné za provoz veřejné telefonní služby nebo přídavných služeb se začínají účtovat bezprostředně po zřízeni nebo provedeni změny příslušné služby.
pravidelné poplatky za poskytování ostatních veřejných telekomunikačních služeb se začínají účtovat dnem zřízeni nebo provedeni změny příslušné služby. Pokud dojde k ukončení poskytování některé služby, pak se pravidelné poplatky, poplatky za provoz resp. smluvní hovorné za provoz přestávají účtovat počínaje dnem ukončení poskytování příslušné služby.
Na jednom daňovém dokladu/ faktuře má poskytovatel právo vyúčtovat platbu za všechny poskytované služby a za služby poskytovanými třetími stranami, pro které poskytovatel provádí fakturaci.
Dojde-li ke zvýšení nákladů přímo spojených s poskytováním služby (např. mezinárodní konektivita, ceny přístupových okruhů atd.), má poskytovatel právo odpovídajícím způsobem zvýšit cenu služby.
Poskytovatel doručí vyúčtování na adresu účastníka, naposledy oznámenou poskytovateli, poštou, osobně nebo jiným dohodnutým způsobem, a to do patnácti kalendářních dnů ode dne ukončení zúčtovacího období.
Splatnost vyúčtováni je 14 (čtrnáct) kalendářních dnů od data vystavení, pokud se poskytovatel a účastník nedohodli jinak. Úhrada je provedena dnem připsání dlužné částky na účet poskytovatele. Neuhradí-li účastník vyúčtované částky do data splatnosti příslušného vyúčtování, je účastník v prodlení s placením vyúčtované ceny za poskytnuté služby.
Účastník je povinen uhradit vyúčtované částky i tehdy, jestliže došlo k užívání služby jinými uživateli než účastníkem. V případě neoprávněného užíváni služby jinými uživateli je účastník povinen uhradit vyúčtované částky až do doby, než poskytovatel omezí aktivní užívání služby na základě písemného oznámení účastníka o zneužití služby. Poskytovatel omezí aktivní užíváni služby co nejdříve, nejpozději však do 24 (dvaceti čtyř) hodin od doby doručeni tohoto oznámeni poskytovateli.
Poskytovatel je oprávněn vyúčtovat účastníkovi náklady spojené s rozesíláním upomínek a vymáháním pohledávek. Tyto náklady je účastník povinen uhradit ve lhůtě stanovené ve vyúčtováni těchto nákladů.
Poskytovatel může požadovat zaplacení zálohy na poskytování služby a udržováni této zálohy ve stanovené minimální výši dle ceníku služeb, maximálně však ve výši úhrnu tří měsíčních plateb podle příslušné Smlouvy. Poskytovatel je kdykoli oprávněn použít tuto zálohu k uhrazení závazků účastníka vůči poskytovateli vyplývajících ze Smlouvy v případě, že tyto závazky nebudou ve stanovených lhůtách vyrovnány. Zaplacená záloha nebo její část bude po odečtení veškerých závazků účastníka vůči poskytovateli vrácena účastníkovi.
Ocitne-li se účastník v prodlení s placením vyúčtované ceny za poskytnuté služby nebo je-li v prodleni splacením ostatních peněžních závazků dle Smlouvy, je poskytovatel oprávněn účtovat mu ode dne následujícího po vzniku prodleni až do dne úhrady smluvní pokutu ve výši 0,1% z dlužné částky denně. Smluvní pokutu je účastník povinen zaplatit ve lhůtě splatnosti vyúčtování, obsahujícího smluvní pokutu. Právo poskytovatele domáhat se náhrady škody z titulu prodlení účastníka s platbou dlužných částek není zaplacením smluvní pokuty dotčeno.
 
6. Hlášeni poruch nebo závad a termíny jejich odstranění
Zjistí-li účastník poruchu telekomunikační sítě nebo vadu služby, ohlásí tuto skutečnost na - příslušné Call Centrum. Kontakt je specifikován ve Smlouvě.
Poskytovatel se zavazuje odstranit poruchy nebo závady vzniklé na své straně co nejdříve, zpravidla do 24 (dvaceti čtyř) hodin od nahlášení takové poruchy nebo závady účastníkem.
Odpovídá-li za poruchu nebo vadu služby účastník nebo se oznámeni účastníka ukáže jako nepravdivé, je poskytovatel oprávněn vyúčtovat účastníkovi náklady, jež mu v souvislosti s odstraněním takové poruchy nebo vady vznikly.
Účastník se zavazuje neprodleně oznámit poskytovateli zjištěné poruchy, vady nebo poškození účastnické linky.
 
7. Reklamace a kompenzace
Účastník je oprávněn reklamovat rozsah, kvalitu služby a výši účtované ceny. Reklamace musí mít písemnou formu a musí být podána neodkladně (zpravidla do tří týdnů od zjištěni vady služby), jedná-li se o reklamaci rozsahu a kvality poskytované služby. Jedná-li se o reklamaci nesprávně vyúčtované ceny, musí být reklamace písemně podána na Call Centrum nejpozději do dvou měsíců od doručení vadného vyúčtování, jinak právo na reklamaci zanikne. Reklamaci lze podat i faxem a elektronickou poštou nepřetržitě po dobu dvaceti čtyř hodin denně.
Podání reklamace na výši vyúčtované ceny nemá odkladný účinek a účastník je povinen uhradit cenu za poskytnutou službu nejpozději do dne splatnosti příslušného vyúčtování.
Reklamace musí obsahovat minimálně tyto údaje:
identifikaci účastníka, číslo Smlouvy příslušné služby, ke které je uplatněna reklamace, předmět reklamace, přesný popis,podpis účastníka nebo jeho oprávněného zástupce.
Poskytovatel je povinen vyřídit reklamaci proti výši vyúčtované ceny stanoveným způsobem a bez zbytečného odkladu, nejpozději však do třiceti kalendářních dnů ode dne doručení reklamace. Vyžaduje-li vyřízení reklamace proti výši vyúčtované ceny projednání s poskytovatelem telekomunikačních služeb, vyřídí poskytovatel tuto reklamaci nejpozději do 60 (šedesáti) kalendářních dnů ode dne doručeni této reklamace.
Účastník má nárok na vrácení přeplatku na základě kladně vyřízené reklamace proti výši vyúčtované ceny a poskytovatel se zavazuje takto vzniklý přeplatek vrátit účastníkovi do 30 (třiceti) kalendářních dnů ode dne kladného vyřízení reklamace. Poskytovatel je oprávněn použít tento přeplatek přednostně k vyrovnání splatných pohledávek poskytovatele za účastníka. Pokud takové pohledávky neexistuji, nebo k vyrovnáni přeplatku nepostačí, poskytovatel vrátí účastníkovi přeplatek (event. snížený o výši pohledávek) formou dobropisu v nejbližším vyúčtování, následujícím po kladném vyřízení reklamace, nebo jiným způsobem, dohodnutým s účastníkem.
Poskytovatel je v případě reklamace rozsahu a kvality poskytované služby povinen vyrozumět účastníka o uznání nebo neuznání reklamace písemnou formou, a to:
u jednoduchých reklamací, nevyžadujících technické šetřeni do 15 (patnácti) kalendářních dnů ode dne doručení příslušné reklamace poskytovateli u reklamací vyžadující technické šetření nejpozději do 30 (třiceti) kalendářních dnů ode dne doručení reklamace poskytovateli u reklamací, které je nutno projednat a řešit ve spolupráci se zahraničními provozovateli telekomunikačních sítí nebo poskytovateli telekomunikačních služeb do 60 (šedesátí) kalendářních dnů ode dne doručení reklamace poskytovateli.
V případě, že je uznána reklamace rozsahu a kvality poskytované služby, poskytovatel sníží poměrně vzhledem k míře sníženi kvality částku účtovanou účastníkovi za nekvalitně poskytovanou službu za období ode dne doručení příslušného písemného sdělení až do okamžiku odstranění snížení kvality.
Poskytovatel nepřijme reklamaci zejména pokud:
byla podána po lhůtě stanovené v těchto Všeobecných podmínkách
poskytovatel již dříve tuto reklamaci odmítl, nebo tato reklamace byla poskytovatelem již dříve vyřízena v souladu s těmito podmínkami
V případě nesouhlasu s výsledkem posouzeni reklamace může účastník podat námitku v odboru Českého telekomunikačního úřadu místně příslušného pro danou oblast.
 
8. Omezení poskytování služby
Poskytovatel je oprávněn na nezbytně nutnou dobu omezit nebo přerušit poskytování služby z důvodů:
provádění údržby nebo opravy telekomunikační sítě
v krizových situacích (zejména §87 zákona č. 151/2000 Sb., o telekomunikacích a o změně dalších zákonů, v platném znění)
ostatních závažných, technických nebo provozních
na základě písemného  oznámení  účastníka o zneužití  služby dle těchto Všeobecných podmínek
Poskytovatel je oprávněn omezit aktivní užívání služby, pokud je účastník v prodlení s úhradou plateb za poskytnuté služby a/nebo neplní další smluvní podmínky a nesjednal nápravu ani v náhradním termínu plnění, který mu byl poskytovatelem stanoven v prokazatelně dodaném upozornění. Jestliže účastník neplní smluvní podmínky opakovaně, má poskytovatel právo smlouvu vypovědět.
 
9. Odpovědnost za škodu a náhrada škody
Poskytovatel odpovídá za skutečnou škodu na hmotném majetku účastníka způsobenou v důsledku porušení právních předpisů a povinností neuvedených ve všeobecných podmínkách pouze pokud k takovému porušení došlo úmyslným jednáním nebo hrubou nedbalostí zaměstnanců poskytovatele.
Poskytovatel neodpovídá za:
škodu, která vznikne jako důsledek překročení kapacitní meze, poruchy, opravy nebo údržby telekomunikační sítě či její části
škodu, která vznikne zaviněním uživatele
škodu, která vznikne v důsledku okolností vylučujících odpovědnost dle zákona
ušlý zisk
V případě neposkytnutí služby podle Smlouvy je odpovědnost poskytovatele omezena na povinnost urychleně odstranit závadu a vrátit neoprávněně účtované a zaplacené částky. Poskytovatel tedy není povinen uhrazovat účastníkům či uživatelům služby náhradu škody v důsledku neposkytnutí služby nebo vadného poskytnutí služby.
Účastník odpovídá za takovou škodu na hmotném majetku poskytovatele, která vznikne prokazatelně jeho zaviněním nebo zaviněním uživatele, kterému úmyslně nebo z nedbalosti umožnil tuto škodu způsobit, s výjimkou případů vylučujících odpovědnost dle zákona.Tuto škodu je účastník povinen uhradit v prokázané výši. Pokud by ke škodě dle tohoto bodu došlo úmyslným jednáním účastníka, je účastník povinen uhradit takovou škodu v prokázané skutečné výši.
Účastník odpovídá za škodu, která vznikne poskytovateli, pokud přes předchozí upozornění poskytovatelem pokračuje v činnosti, která byla poskytovatelem označena za zneužívání služby.
Účastník je odpovědný poskytovateli v plném rozsahu i za škodu způsobenou uživatelem, kterému úmyslně či z nedbalosti umožnil využívání služby.
 
10. Vznik, změna, převod a ukončení Smlouvy
Smlouvu je možné uzavřít na dobu určitou nebo na dobu neurčitou. Není-li ve Smlouvě vyznačena doba jejího trvání je uzavřena na dobu neurčitou. Minimální doba užívání služby je uvedena ve Smlouvě a je to doba 12 měsíců. Minimální doba užíváni přístupu k internetu (služby) se počítá ode dne zřízení služby, popř. ode dne provedeni změny služby dle Dodatku smlouvy. Případné prodlouženi minimální doby užívání služby bude řešeno dodatkem Smlouvy.
Účastník je oprávněn podat žádost o změnu Smlouvy, přičemž žádost o změnu musí obsahovat identifikační údaje účastníka, které jsou nezbytnou součásti návrhu Smlouvy, číslo Smlouvy, popis změny, kterou účastník požaduje, datum a podpis účastníka.
Žádost o změnu Smlouvy se podává písemně kontaktní osobě poskytovatele.
O přijetí nebo odmítnutí žádosti o změnu Smlouvy informuje poskytovatel účastníka dohodnutým způsobem nebo poštou. Při odmítnutí žádostí o změnu Smlouvy sdělí poskytovatel účastníkovi důvody odmítnutí, případně se pokusí spolu s účastníkem najít alternativní řešení.
Žádost o změnu Smlouvy se okamžikem sdělení účastníkovi o přijetí jeho žádosti stává změnou Smlouvy, která se písemně potvrdí Dodatkem k příslušné Smlouvě. Provedení požadované změny se považuje za přijetí změny Smlouvy.
Převod práv a závazků účastníka ze Smlouvy na třetí osobu je možný jen s písemným souhlasem poskytovatele
Výpovědí Smlouvy není dotčena povinnost účastníka uhradit poskytovateli veškeré dlužné částky ani oboustranná odpovědnost za případnou škodu.  
Poskytovatel může vypovědět smlouvu nebo jednotlivou službu  s okamžitou platností tj. dnem doručení písemné výpovědi účastníkovi:
v případě existence důvodného podezření, že účastník zneužívá telekomunikační síť nebo užívá službu v rozporu s obecně závaznými právními předpisy
v případě opakovaného anebo vážného neplnění smluvních podmínek ze strany účastníka, V případě, že při zařízení služby, provádění změny služby nebo odstraňování služby účastník neposkytuje dostatečnou součinnost poskytovateli v souladu se Smlouvou.
Při ukončení smlouvy nebo jednotlivé služby výpovědí podanou účastníkem před zřízením služby nebo provedením změny služby, při nedodržení závazné doby platnosti smlouvy je účastník povinen nahradit poskytovateli vynaložené výdaje, připadající na již vynaložené výdaje, práce a jejich přípravu ve výši 3000,- Kč bez DPH; to platí i v případě výpovědi smlouvy nebo jednotlivé služby poskytovatelem dle těchto Všeobecných podmínek.
Při ukončení smlouvy je účastník povinen vrátit bez zbytečného prodlení poskytovateli vše, co je vlastnictvím poskytovatele. Veškeré pohledávky a závazky vyplývající ze smlouvy vyrovnají smluvní strany nejpozději do 45 (čtyřiceti pěti) kalendářních dnů po jejím ukončení.
 
11. Ochrana osobních údajů
Poskytovatel se zavazuje zpracovávat osobní údaje účastníka v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů za účelem řádného plnění Smlouvy, a to po dobu nezbytně nutnou. S osobními údaji dle tohoto zákona mají oprávnění nakládat výhradně zaměstnanci poskytovatele a jiné osoby, které zpracovávají osobní údaje na základě smlouvy s poskytovatelem.
Nedohodnou-li se poskytovatel s účastníkem jinak, účastník souhlasí s uvedením jména a příjmení či obchodního jména na referenčním listu poskytovatele.
 
12. Územní vymezení poskytované služby
Služba je poskytována na území České republiky, dle určených lokalit poskytovatelem.
 
13. Jiná odpovědnost
Poskytovatel neodpovídá za obsah dat (zpráv) přenášených prostřednictvím služby.
 
14. Ustanovení společná a závěrečná
Smluvní vztah mezi účastníkem a poskytovatelem se řídí Telekomunikačním zákonem, obchodním zákoníkem a Občanským zákoníkem.
Za písemné se považují právní úkony doručené poštou, kurýrem, faxem nebo el. Poštou ve formě určené zákonem č. 227/2000 Sb., o elektronickém podpisu a o změně některých dalších zákonů v platném znění.
Podpisem Smlouvy účastník potvrzuje, že se s jednotlivými částmi Smlouvy a dokumenty (Ceník, Všeobecné podmínky) seznámil, že s nimi souhlasí a bude dodržovat podmínky tam stanovené.
Text smlouvy či Všeobecných podmínek je závazný.
Tyto Všeobecné podmínky nabývají platnosti a účinnosti dnem 1.9.2005. Pro účastníky, kteří uzavřeli s poskytovatelem Smlouvu před 1.9.2005, vstupují tyto Všeobecné podmínky v účinnost dnem 1.1.2006.


 
Copyright © 2011 Daconet s.r.o. All rights reserved.